Leverantören av vissa ämnen eller blandningar ska förse mottagaren med ett säkerhetsdatablad. Det ska vara skrivet på svenska för produkter som släpps ut på den svenska marknaden.

Säkerhetsdatabladets 16 obligatoriska avsnitt

Avsnitt 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget.

Avsnitt 2. Farliga egenskaper.

Avsnitt 3. Sammansättning/information om beståndsdelar.

Avsnitt 4. Åtgärder vid första hjälpen.

Avsnitt 5. Brandbekämpningsåtgärder.

Avsnitt 6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp.

Avsnitt 7. Hantering och lagring.

Avsnitt 8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd.

Avsnitt 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper.

Avsnitt 10. Stabilitet och reaktivitet.

Avsnitt 11. Toxikologisk information.

Avsnitt 12. Ekologisk information.

Avsnitt 13. Avfallshantering.

Avsnitt 14. Transportinformation.

Avsnitt 15. Gällande föreskrifter.

Avsnitt 16. Annan information.

KONTAKTINFORMATION

Växel: 031 – 712 02 60, Fax: 031 – 25 05 99

Epost: info[at]chemgroup.se

Stockholmsgatan 16, Villa Bagaregården

416 70 Göteborg

CERTIFIERINGAR