Chemgroups uppförandekod rörande mänskliga rättigheter – arbetsrätt – miljö – korruption antogs av hela företaget 2022.

Chemgroup ska skapa mervärden för sina kunder, leverantörer och medarbetare och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. För att uppnå detta krävs en god ekonomisk lönsamhet, hänsynstagande till miljön och socialt engagemang. Chemgroup arbetar aktivt för en god affärsetik och strävar efter långsiktiga och förtroendefulla relationer.

I Chemgroup gäller som grundkrav att följa internationella konventioner och nationella lagar. Den uppförandekod som Chemgroup beslutat om är baserad på FNs Global Compact.

Kodens tio principer

Mänskliga rättigheter 

PRINCIP 1: Stödja och respektera internationella mänskliga rättigheter inom sfären för vårt inflytande

PRINCIP 2: Försäkra att vi inte är inblandade i kränkningar av mänskliga rättigheter

Arbetsrätt

PRINCIP 3: Upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten till kollektiva förhandlingar

PRINCIP 4: Eliminera alla former av tvångsarbete

PRINCIP 5: Avskaffa barnarbete 

PRINCIP 6: Avskaffa diskriminering vad gäller rekrytering och arbetsuppgifter

Miljö

PRINCIP 7: Stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker

PRINCIP 8: Ta initiativ för att stärka ett större miljömedvetande

PRINCIP 9: Uppmuntra utvecklandet av miljövänlig teknik

Antikorruption

PRINCIP 10: Motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och mutor.

Göteborg den 18 maj 2022

Pär Björklund, VD, Chemgroup Scandinavia AB

KONTAKTINFORMATION

Växel: 031 – 712 02 60, Fax: 031 – 25 05 99

Epost: info[at]chemgroup.se

Stockholmsgatan 16, Villa Bagaregården

416 70 Göteborg

CERTIFIERINGAR