Chemgroup ska skapa mervärden för sina kunder, leverantörer och medarbetare och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. För att uppnå detta krävs en god ekonomisk lönsamhet, hänsynstagande till miljön och socialt engagemang. Chemgroup arbetar aktivt för en god affärsetik och strävar efter långsiktiga och förtroendefulla relationer.

I Chemgroup gäller som grundkrav att följa internationella konventioner och nationella lagar. Den uppförandekod som Chemgroup beslutat om är baserad på FNs Global Compact.

Kodens åtta principer

Människor som tillverkar produkter och utför tjänster som Chemgroup köper, ska respekteras i sin yrkesutövning, inte diskrimineras på grund av nationellt ursprung, ras, kön, sexuell läggning, religion eller politisk åsikt.

Frihet att bilda föreningar och rätten att organisera sig efter eget val är en rättighet för de människor som tillverkar produkter eller tillhandahåller tjänster för Chemgroup.

Produkter och tjänster som Chemgroup köper ska tillverkas eller utföras av människor som frivilligt har valt att arbeta.

Chemgroup accepterar inte barnarbete. Chemgroups leverantörer ska följa FNs barnkonvention och den nationella lagstiftningen i det land produkten eller tjänsten tillverkas eller utförs.

Arbetstid och minimilön ska följa nationella lagar i det land produkten tillverkas eller tjänsten utförs.

Chemgroup arbetar för att hela leverantörskedjan, i överensstämmelse med respektive lands arbetsmiljölagstiftning, ska verka för en säker och sund arbetsmiljö.

Chemgroup arbetar aktivt för att minska miljöbelastning. Fokusområdena är kemiska produkter, avfall, energi och transporter.

Chemgroup arbetar för en god affärsetik, långsiktiga och förtroendefulla relationer med omvärlden och mot alla former av korruption.

Chemgroup Scandinavia AB:s uppförandekod rörande mänskliga rättigheter – arbetsrätt – miljö – korruption antogs av ledningen den 4 juni 2012.

/Pär Björklund, VD

KONTAKTINFORMATION

Växel: 031 – 712 02 60, Fax: 031 – 25 05 99

Epost: info[at]chemgroup.se

Stockholmsgatan 16, Villa Bagaregården

416 70 Göteborg

CERTIFIERINGAR