Sisource x
Chemgroup Scandinavia

Sisource och Chemgroup Scandinavia går ihop och bildar Chemgroup. Tillsammans stärker vi vårt erbjudande och kommer erbjuda en komplett helhetslösning inom kemikaliehantering; från strategi och inköp till systemlösningar för uppföljning och dokumentation. Befintliga tjänster kommer självklart finnas kvar men vi får nu möjlighet att täcka upp ännu fler områden inom er kemikaliehantering.

Stay tuned!

Den nya organisationen Chemgroup är under uppbyggnad och kommer att lanseras under hösten 2024. Under tiden har du tillgång till allt du behöver via Sisources och Chemgroup Scandinavias befintliga hemsidor. Klicka nedan för att komma vidare!

Chemgroups uppförandekod rörande mänskliga rättigheter – arbetsrätt – miljö – korruption antogs av hela företaget 2022.

Chemgroup ska skapa mervärden för sina kunder, leverantörer och medarbetare och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. För att uppnå detta krävs en god ekonomisk lönsamhet, hänsynstagande till miljön och socialt engagemang. Chemgroup arbetar aktivt för en god affärsetik och strävar efter långsiktiga och förtroendefulla relationer.

I Chemgroup gäller som grundkrav att följa internationella konventioner och nationella lagar. Den uppförandekod som Chemgroup beslutat om är baserad på FNs Global Compact.

Kodens tio principer

Mänskliga rättigheter 

PRINCIP 1: Stödja och respektera internationella mänskliga rättigheter inom sfären för vårt inflytande

PRINCIP 2: Försäkra att vi inte är inblandade i kränkningar av mänskliga rättigheter

Arbetsrätt

PRINCIP 3: Upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten till kollektiva förhandlingar

PRINCIP 4: Eliminera alla former av tvångsarbete

PRINCIP 5: Avskaffa barnarbete 

PRINCIP 6: Avskaffa diskriminering vad gäller rekrytering och arbetsuppgifter

Miljö

PRINCIP 7: Stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker

PRINCIP 8: Ta initiativ för att stärka ett större miljömedvetande

PRINCIP 9: Uppmuntra utvecklandet av miljövänlig teknik

Antikorruption

PRINCIP 10: Motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och mutor.

Göteborg den 18 maj 2022

Pär Björklund, VD, Chemgroup Scandinavia AB

KONTAKTINFORMATION

Växel: 031 – 712 02 60, Fax: 031 – 25 05 99

Epost: info[at]chemgroup.se

Stockholmsgatan 16, Villa Bagaregården

416 70 Göteborg

CERTIFIERINGAR