För att kunna göra en fullständig riskbedömning av kemikalier eller kemiska riskkällor behöver man även säkerställa att luftkvaliteten är godtagbar. Detta styrs bl.a. av föreskriften AFS 2018:1 – Hygieniska gränsvärden. Detta är en stor utmaning på många arbetsplatser då det finns ett sort antal kemiska ämnen med hygieniska gränsvärden men inte alla produkter berörs.

Vi på Chemgroup kan hjälpa er med att identifiera arbetsmoment som innefattar ämnen med hygieniska gränsvärden, dokumentationen och eventuella beräkningar och bedömningar som krävs för kunna göra denna bedömning.

Arbetsgivaren har ansvar för att regelbundet undersöka arbetsplatsen och bedöma riskerna, detta gäller även för luftkvaliteten vid hantering av kemiska ämnen. Bedömningen av hygieniska gränsvärden ska dokumenteras skriftligt, med fördel ihop med en riskbedömning av ämnet.

Syftet med föreskriften om hygieniska gränsvärden är att:

– Förebygga ohälsa hos arbetstagare som exponeras för kemiska ämnen listade i gällande föreskrift

– Kunna göra en bedömning av luftkvaliteten och i de fall åtgärder krävs kunna sätta in lämpliga beslut

Våra erfarna kemister hjälper er gärna med att identifiera riskkällor med tillhörande hygieniska gränsvärden. Vi dokumenterar och gör teoretiska beräkningar för att göra rätt bedömning. Er personal kan på ett tryggt och säkert sätt utföra arbetsmoment utan att exponeras för farliga ämnen i inandningsluften. Dessutom säkerställer ni att gällande lagkrav efterlevs.

KONTAKTINFORMATION

Växel: 031 – 712 02 60, Fax: 031 – 25 05 99

Epost: info[at]chemgroup.se

Stockholmsgatan 16, Villa Bagaregården

416 70 Göteborg

CERTIFIERINGAR