Från den 1 juni 2011 ska ämnen på kandidatförteckningen anmälas till den Europeiska kemikaliemyndigheten Echa om de används i varor och om halten av ämnet överstiger 0,1 procent av varans vikt.

Kravet gäller för företag som tillverkar eller importerar varor som innehåller ämnen på kandidatförteckningen och om mängden av ämnet överstiger 1 ton per tillverkare/importör per år.

Det finns två undantag.
En anmälan behöver inte göras om ämnet redan har registrerats för denna användning eller om tillverkaren eller importören kan visa att människor eller miljö inte exponeras för det aktuella ämnet under normala eller rimligen förutsebara användningsförhållanden.

Categories:

Tags:

Comments are closed