En forskargrupp vid Institutet för Miljömedicin, Karolinska Institutet, har i en rapport sammanställt befintlig forskning om hur cancerframkallande, så kallade carcinogena kemikalier, på Arbetsmiljöverkets gränsvärdeslista samverkar och förstärker varandras giftiga effekt.

Utgångspunkten för rapporten är Arbetsmiljöverkets lista över hygieniska gränsvärden där det finns 42 C-märkta kemikalier som vid exponering, till exempel hudkontakt eller inandning, kan vara cancerframkallande.

En övergripande slutsats är att det nuvarande kunskapsläget visar att vissa kombinationer av C-märkta carcinogener kan ge en ökad cancerrisk, men att samverkanseffekternas storlek inte kan preciseras kvantitativt med till exempel en generell bedömningsfaktor. För många ämnen saknas kunskap kring samverkanseffekter. Den vanligaste kombinationen som studerats är någon av de 42 carcinogenerna och tobaksrök, där rökare jämförts med icke rökare.

Här kan du läsa hela kunskapssammanställningen Carcinogena kemikalier i gränsvärdeslistan: samverkanseffekter

Forskare som medverkat till rapporten: Ilona Silins, Johan Högberg och Ulla Stenius, samtliga från Institutet för Miljömedicin, Karolinska Institutet.

Categories:

Tags:

Comments are closed