rohsUnder 2012 har Kemikalieinspektionen fortlöpande analyserat hemelektroniska produkter. 12 av 63 produkter innehöll för höga halter bly eller bromerade flamskyddsmedel. Dessa ämnen är begränsade i elektronik enligt det så kallade RoHS-direktivet som gäller i hela EU.

Produkter som innehåller för höga halter av ett ämne får inte släppas ut på EU-marknaden. Av de 12 produkter som inte följde lagstiftningen anmäldes sju för misstänkt brott till miljöåklagare. Resterande fem hade förts in till Sverige från andra EU-länder och de ansvariga var inte ett svenskt företag.

Tidigare kontroller som har gjorts med inriktning mot RoHS-direktivet gäller hemelektronik och elektroniska leksaker. Resultatet visar att det är stora brister och många produkter uppfyller inte kraven i lagstiftningen. Eftersom det inte verkar bli bättre kommer Kemikalieinspektionen under 2013 att fortsätta med analyser av produkter på marknaden inom den här gruppen.

Exponering av dessa begränsade ämnen såsom bly kan ge skador på nervsystemet och medföra försämrad inlärning och prestationsförmåga. Barn är speciellt känsliga.

Categories:

Tags:

Comments are closed