Echa har analyserat hur Reach och CLP tillämpas i verkligheten. Den stora slutsatsen är att både Reach- och CLP-förordningen efterföljs bra inom hela EU. Detta tror man till stor del beror på att industrin, intressenterna, medlemsstaterna, Europeiska kommissionen och Echa är engagerade och samarbetar.

Det har också framkommit en rad rekommendationer om hur tillämpningen av lagstiftningen kan förbättras. Detta kommer Echa att arbeta med för att ytterligare förbättra förståelsen av och säkerheten i användningen av kemiska ämnen i Europa.

Categories:

Tags:

Comments are closed