I rapporten lyfts två prioriterande områden fram, PFAS (svårnedbrytbara ytaktiva ämnen) i deponier och kadmiumexponering hos allmänheten. PFOS /PFAS har använts inom industrin för tillverkning av textilier, heltäckningsmattor, polishprodukter men även i brandskum. Kadmium har minskat sedan 1990-talet pga bättre källsortering (främst av batterier) och tack vare en ökad rening inom metallsmältverken. Kadmium är cancerogent (www.kemi.se).

Vad gör Toxikologiska rådet?

Toxikologiska rådet består av representanter från svenska myndigheter med ansvar inom området kemikaliereglering och ett flertal universitet som täcker vetenskapliga områden relaterade till kemikalierisker. Ledamöterna i Toxikologiska rådet ansvarar för att identifiera signaler på kemikalierisker inom det egna expertområdet. Rådet träffas tre gånger per år.

För att förbättra samordningen mellan myndigheter beslutade regeringen 2016 att inrätta en samordningsgrupp för hantering av nya och framväxande kemikaliehot (SamTox). SamTox består av generaldirektörerna för åtta svenska myndigheter. Syftet med SamTox är att etablera en struktur för snabb och systematisk överföring av information och kunskap mellan behöriga myndigheter och övriga aktörer, liksom för samarbete i händelse av allvarliga kemikaliehot. Även Toxikologiska rådet fick nya uppgifter då SamTox inrättades. Rådets uppgift är att stärka den systematiska övervakningen och användningen av vetenskaplig information samt att förse SamTox med uppdaterad och relevant information. Rådet ska identifiera och utvärdera potentiella nya eller framväxande kemikalierisker och rapportera fynden till SamTox. Rådet har beslutat att även ta med kända men otillräckligt åtgärdade kemikalierisker i sina utvärderingar.

Categories:

Tags:

Comments are closed