Kemikalieinspektionen kommer i september 2011 att besluta om ett förbud mot att använda vissa båtbotten­färger som innehåller höga halter av zinkoxid. Zink är giftigt för vattenlevande organismer. Zinkoxid och de aktuella produkterna är klassificerade som miljöfarliga.

Tillverkare av de aktuella färgerna har skickat in dokumentation som de menar bevisar att färgerna enbart verkar fysikaliskt. KemI menar att företagen inte har styrkt detta och att färgerna också har en kemisk verkan.

Frågan är komplicerad, men KemI anser sig ha rätt. Beslutet går att överklaga. Det betyder att förbuden först kommer att gälla när de vunnit laga kraft, så det kan dröja ett tag.

Categories:

Tags:

Comments are closed