Kemikalier finns överallt omkring oss, både hemma, på jobbet och i skolan. Inom Eu jobbar man hårt med att upprätta och utveckla de lagar och regler som ska skydda oss från att skadas av kemikalierna. De beslut som fattas inom EU påverkar även övriga världen. Exempel på detta är att EU 2006 införde RoHS-direktivet för att begränsa farliga kemikalier i elektroniska produkter. Det ledde till att Kina under 2007 införde China-RoHS som är en motsvarighet. Inom EU finns ett stort fokus på att begänsa användningen av farliga kemikalier och framförallt upptäcka vilka kemikalier som är farliga för människa och miljö. Nedan är ett urval av alla de EG-direktiv och EG-förordningar som finns inom kemikalieområdet.

    * Reach (förordning EG 1907/2006) * CLP-förordningen, klassificering, märkning och förpackning (förordning EG 1272/2008) * Förordningar som berör växtskyddsmedel (14st) * Biocidprodukter (förordning EG 1451/2007) * Tvätt- och rengöringsmedel (förordning EG 648/2004) * Export och import av farliga kemikalier (förordning EG 689/2008) * Tennorganiska föreningar på fartyg (förordning EG 782/2003) * Långligade organiska föroreningar, POP:s (förordning EG 850/2004) * Flyktiga organiska ämnen, VOC (direktiv 1999/13/EG och 2004/42/EG) * Genomodifierade organismer (2001/18/EG) * RoHS-direktivet, elektriska och elektroniska produkter (direktiv 2002/95/EG) * WEEE-direktivet, avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (direktiv 2002/96/EG)

Förordningar gäller direkt i alla EU-länder. Direktiv införs i nationell lagstiftning.

Med de tjänsten Chemgroup så följer man dessa lagar, regler och förorningar på ett effektivt och säkert sätt.

Categories:

Tags:

Comments are closed