Säkerhetsdatabladens utformning och innehåll ändras. De nya reglerna får tillämpas från den 20 juni 2010. Orsaken till ändringen är att säkerhetsdatabladen ska anpassas till EU:s förordning om klassificering, märkning och förpackning, CLP, och till det globala systemet för klassificering och märkning av kemikalier, GHS.

Förändringar i korthet
• Avsnitt 2 ska förutom klassificering även innehålla information om märkning. Märkning angavs tidigare i avsnitt 15.
• Mellan den 1 december 2010 och den 1 juni 2015 ska ämnens klassificering redovisas enligt både KIFS 2005:7 och CLP (dubbel klassificering). Det samma gäller för blandningar som har klassificerats enligt CLP före den 1 juni 2015, dvs innan CLP börjar gälla för blandningar (se artikel 61.2, CLP). Dubbel klassificering behövs för att företagen ska kunna klassificera blandningar enligt bestämmelserna i KIFS.
- För ämnen ska dubbel klassificering anges under avsnitt 2.
- För blandningar ska dubbel klassificering för ingående ämnen anges under avsnitt 3. 
- Om CLP frivilligt tillämpas fullt ut för en blandning före 2015 ska även dubbel klassificering för blandningen anges under avsnitt 2.
• Ny information ska anges bland annat under avsnitt 4, 7, 8 och 11.
• Leverantörer behöver inte alltid skriva ut hela registreringsnumret utan kan utelämna de fyra sista siffrorna.

Categories:

Tags:

Comments are closed