Kemikalieförordningen Reach ger alla rätt att få information om farliga ämnen i varor om mer än 0,1 procent av varans vikt utgörs av det farliga ämnet.

Ämnen som har identifierats som särskilt farliga finns listade i den så kallade kandidatförteckningen. För att tas upp på förteckningen krävs att ämnena har identifierats som cancerogena, mutagena, reproduktionstoxiska, farliga för miljön eller hormonstörande. Syftet är att på sikt fasa ut användningen av dessa ämnen.

Enligt Reach ska konsumenter och yrkesmässiga användare få information om varor som innehåller ämnen på kandidatförteckningen i en koncentration om mer än 0,1 viktprocent. Informationen ska ge mottagaren kunskap om hur varan kan hanteras på ett säkert sätt och ska åtminstone innehålla ämnets namn. Informationen ska lämnas till yrkesmässiga användare direkt, och till konsumenter på begäran och inom 45 dagar.

Categories:

Tags:

Comments are closed