Sverige tar lagen i egna händer för att driva på en hållbar textilkonsumtion. Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen och Konsumentverket har inlett informationskampanjen #Textilsmart för att öka kunskapen om hållbar textilkonsumtion.

Nu har myndigheterna fått regeringen på sin sida med att 1 januari 2022 införa kemikalieskatt på kläder och skor. Regeringen menar att det ekonomiska styrmedlet kan ”minska förekomsten av eller risken för exponering och spridning av miljö- och hälsofarliga ämnen från kläder och skor på ett kostnadseffektivt sätt.”

Förslaget innebär att en skatt på 40 kr per kilo (exklusive moms) införs på alla kläder och skor. Tillverkaren eller importören som kan påvisa att varorna inte innehåller de specificerade farliga ämnena enligt bilagorna kan få avdrag på upp till 95 % av skatten. En ökning på i snitt fyra procent förväntas för de kläder och skor som omfattas av skatten. Naturskyddsföreningen föreslår att miljömärkta kläder och skor ska bli beskattningsfria förutsatt att miljömärkningen förbjuder de ämnen som ingår i förslaget.

Bilagorna fokuserar på farliga ämnen som är uppdelade i fem olika kategorier:
– Cancerframkallande, Mutagena och Reproduktionstoxiska (CMR)
– Allergiframkallande
– Biocider
och med särskilt fokus på ämnen som är
– Långlivade, ansamlas i organismerna och toxiska (PBT)
– Hormonstörande

Idag är kemiska ämnen i varor inte reglerade i samma utsträckning som ämnen i kemiska produkter. Man hoppas att med det förslagna ekonomiska styrmedlet öka innovationstrycket som kan stimulera till miljöanpassade alternativ. Detta kan i sin tur bidra till att få gehör för att fasa ut farliga varor/ämnen med regleringar.

En vara som idag omfattas av kemikalieskatt är bland annat elektronik innehållande farliga flamskyddsmedel vars skatt höjdes under våren 2019. Kläder innehållande elektronik kommer att falla under tidigare lagstiftningen för elektronik. Varor som faller utanför denna skatt är varor som utgör personlig skyddsutrustning och leksaker eftersom utredarna anser att det idag redan regleras i EUs kemikalielagstiftning.

Det finns inga studier som kan visa på hur effektivt det är med miljöskatt på varor av farliga ämnen. Däremot finns det ett flertal exempel på skatter som har haft en positiv miljöeffekt. Ett exempel är när differentierad skatt infördes vilket var den bidragande drivkraften till dagens blyfria bensin

Det finns invändningar på att detta förslag kan vara kontraproduktiv eftersom det kan innebära stora administrativa kostnader. Följden kan bli att många inte kommer begära skatteavdrag eftersom det kan bli för kostsamt att bevisa om varorna är fria från de beskattningsbara kemikalierna. Ekonomiska resurser som istället kan användas för att hitta miljöanpassade substitut och vidare utveckla hållbarhetsarbetet.

Förslaget är under processen att formas till en proposition för riksdagen att fastställa. Ännu är inget förankrat mer än att förslaget blir verklighet år 2022.

Categories:

Tags:

Comments are closed