Arbetsmiljöverket rapporterar att man hittat brister i hanteringen av kemikalier på 8 av 10 inspekterade arbetsplatser. Det är avsaknaden av eller otillräckligt förebyggande arbete som står för en stor del av de bristerna som rapporterats.

Under 2018 gjordes 800 anmälningar om arbetssjukdomar av kemiska och biologiska orsaker och 200 anmälningar om arbetsolyckor som lett till sjukfrånvaro på grund av farliga ämnen, enligt Arbetsmiljöverkets statistik: https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/arbetsmiljostatistik-officiell-arbetsskadestatstik/arbetsskador-2018/

Riskbedömningen är central i det förbyggande arbetet. Vi måste såklart identifiera våra risker för att veta vad vi skall förebygga. Då är det viktigt att man får resurser för att genomföra värdeskapande riskbedömningar. Det skall inte vara en pappersprodukt utan bedömningen skall vara ett levande dokument som vägleder oss i förbättringsarbetet.

Det måste avsättas tid för att analysera och dokumentera risker samt förbättringsåtgärder i våra verksamheter. Det måste också finnas tid att hantera de åtgärder som identifierats.

Riskbedömningen är ett fantastiskt verktyg när den är väl utförd och det finns tid att arbeta med de förbättringsmöjligheter som identifierats.

Vill du fördjupa dig i riskbedömning kan vi rekommendera vår 2-dagars kurs som går i mars.

Under två dagar får du dels teoretisk kunskap, vägledning hur riskbedömning görs i Chemgroup Pro samt möjlighet att påbörja riskbedömning av dina egna kemiska riskkällor.

Categories:

Tags:

Comments are closed