Arbetsmiljöverket har beslutat att omarbeta föreskrifterna för medicinska kontroller. Den nya föreskriften AFS 2019:3 publicerades i somras.

Målet har varit att göra reglerna tydligare och för att harmonisera med nya EU direktiv.

Syftet är att tidigt upptäcka ohälsa i arbetsmiljön och skydda särskilt känsliga personer. Det ska också bidra till att förebygga olycksfall i riskfyllda arbeten.

Vad är kopplat mot kemikalier?

 • Läkarundersökning vid armerad esterplast utgår (styrenbaserad plast).
 • Medicinska kontroller införs med tjänstbarhetskontroll för kvicksilverexponering.
 • Nya gränser och intervaller för provtagning av blyhalten i blod.
 • Krav på att dokumentera beställningsprocessen för medicinska kontroller.
 • Ansvarsfördelning mellan arbetsgivare och medicinsk expertis förtydligas.

Utöver detta finns också kompletteringar gällande arbetsmiljö, ergonomi mm. Detta leder till att det kommer att vara nya yrkesgrupper som omfattas. T.ex. lokalvårdare, montörer, slaktare och de som jobbar vid löpande band, t.ex inom fiskindustrin.

Vad innebär det mer konkret?

Medicinska kontroller är alltid frivilligt för arbetstagaren. Men om det finns arbeten där det krävs tjänstbarhetsintyg så får arbetstagaren inte utföra den här typen av arbete om medicinska kontroller ej har utförts. I praktiken betyder det alltså att om en arbetstagare ska jobba med t.ex. isocyanater så måste personen genomgå medicinska kontroller.

Inför medicinska kontroller ska det finns riskbedömningar som ligger till grund för bedömning att en medicinsk kontroll ska utföras.

Enligt 10 § finns information om hur själva förberedelserna och beställningen av medicinska kontroller går till:

 • Identifiera vilka arbetstagare som omfattas
 • Informera arbetstagaren
 • Erbjud arbetstagaren att delta
 • Beställ medicinsk kontroll med återkoppling
 • Beställ tjänstbarhetsintyg där det behövs
 • Informera läkaren om riskbedömningar som ligger till grund för utförandet av den medcinska kontrollen

I en beställning av medicinska kontroller ska det ingå att arbetstagaren ska få:

 • information om resultatet
 • ev. råd baserat på resultatet
 • tjänstbarhetsintyg, om det har utfärdats.

I beställningen av medicinska kontroller mot arbetsgivaren gäller följande:

 • arbetsgivaren får ta del av resultatet som krävs för fortsatt systematiskt arbetsmiljöarbete
 • tjänstbarhetintyg, om det har utfärdats.

För allergiframkallande kemiska produkter såsom epoxi, formaldehydhartser, metakrylat och akrylater gäller att den medicinska kontrollen ska anordnas innan arbetstagaren sätts i arbete. Har arbetstagaren genomgått en medicinsk kontroll under de senaste två åren behöver kontrollen inte förnyas. Om det finns en riskbedömning som visar att exponeringen är försumbar och att personlig skyddsutrustning inte behövs, behöver ingen medicinsk kontroll utföras. Tänk på att detta ska dokumenteras skriftligt.

Om en riskbedömning visar att det är motiverat, ska arbetsgivaren ordna med medicinska kontroller även om det rör ämnen som inte finns upptagna i föreskriften. Detta står i 80 §.

Det är viktigt att den medicinska kontrollen utförs av läkare med kompetens enligt bilaga 4 i föreskriften.

Categories:

Tags:

Comments are closed