Större delen av kemikaliereglerna är idag gemensamma inom EU, dessa regler styr därmed också Sverige antingen genom implementering i svensk lagstiftning eller som en direkt gällande förordning. Det här är en sammanfattning på vad som gäller:

• Det grundläggande regelverket är kemikalieförordningen REACH och CLP-förordningen. De ställer upp kunskaps- och märkningskrav för alla kemiska ämnen som tillverkas i eller importeras till EU. REACH har också mekanismer för att utvärdera ämnenas risker samt för att sätta upp tillståndskrav eller begränsningar för användningen.

• Bekämpningsmedel regleras i särskilda förordningar.

• Förekomsten av kemiska ämnen kan också vara reglerad i andra produktspecifika regler. Inom Miljödepartementets ansvar finns bland annat regler om farliga ämnen i tvättmedel, byggprodukter, förpackningar, batterier, elektriska och elektroniska produkter, bilar samt avfall.

• Genom RoHS-direktivet är användningen av kadmium, kvicksilver, bly, sexvärt krom och flamskyddsmedlen PBB och PBDE förbjuden i nya elektriska och elektroniska produkter som har släppts ut på EU:s marknad efter 1 juli 2006. Det nyligen reviderade Leksaksdirektivet innebär ett förbud mot att leksaker innehåller vissa farliga doftämnen, ämnen som klassats som farliga samt att de metaller som finns reglerade i RoHS inte ska finnas i leksaker.

Categories:

Tags:

Comments are closed