Fenolftalein är ett ämne som används som indikator på lab. Det är väldigt vanligt och har länge funnits i ex. skolor som pH-indikator. Sedan några år finns ämnet upptaget på REACH Kandidatförteckning.

På Chemgroup ser vi att klassningen av fenolftalein skiljer sig mellan olika leverantörer. Vissa säkerhetsdatablad är klassade som cancerframkallande vid 0,5% fenolftalein medan andra är klassade som cancerframkallande från 1%.

Enligt ECHA så är det 1%-gränsen som gäller. Det betyder att produkter med 1% och mer fenolftalein ska klassas som cancerframkallande.

Produkter som har 0,5% fenolftalein men som ändå klassas som cancerframkallande har alltså en “överdriven” klassning enligt nu gällande regler.

Vår rekommendation är att du kontaktar din leverantör och påpekar detta om det berör dig. Om leverantören inte vill uppdatera sitt säkerhetsdatablad bör du byta leverantör för att minska administrationen. Anledningen är att du som användare av produkten måste föra förteckning över exponering av kemikalier som är cancerframkallande.

Vi har påpekat detta till flera leverantörer som då uppdaterat sina säkerhetsdatablad. Men det är bra att även du som köpare av produkten vet om reglerna.

Categories:

Tags:

Comments are closed