Sisource x
Chemgroup Scandinavia

Sisource och Chemgroup Scandinavia går ihop och bildar Chemgroup. Tillsammans stärker vi vårt erbjudande och kommer erbjuda en komplett helhetslösning inom kemikaliehantering; från strategi och inköp till systemlösningar för uppföljning och dokumentation. Befintliga tjänster kommer självklart finnas kvar men vi får nu möjlighet att täcka upp ännu fler områden inom er kemikaliehantering.

Stay tuned!

Den nya organisationen Chemgroup är under uppbyggnad och kommer att lanseras under hösten 2024. Under tiden har du tillgång till allt du behöver via Sisources och Chemgroup Scandinavias befintliga hemsidor. Klicka nedan för att komma vidare!

Den 21 augusti börjar ändringarna i Kemiska arbetsmiljörisker, AFS 2018:2 och Hygieniska gränsvärden, AFS 2018:1 att gälla. I korthet är det följande nyheter som kan beröra er verksamhet

Märkning av rörledningar

Märkning av rörledningar. Framöver kommer sanktionsavgift bara att tas ut då en rörledning inte märkts med erforderliga faropiktogram. En annan nyhet är att sanktionsavgift inte tas ut för omärkt tryckluft.

När det finns en risk för förväxling mellan rörledningar med kemiska riskkällor och rörledningar med annat innehåll behöver ledningarna märkas. Detta krav införs i föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker, AFS 2011:19. Det behövs därför att kravet på att alla rörledningar ska märkas, som funnits i 24 § i föreskrifterna om användning av trycksatta anordningar, AFS 2001:1, nu tagits bort.

Genom ändringen behöver företagen själva bedöma om det finns risk för skada genom förväxling om inte alla rörledningar märks.

Hygieniska gränsvärden

Ändringarna i Hygieniska gränsvärden innebär mestadels justeringar i gränsvärdet för befintliga ämnen. Vi vill därför uppmärksamma på att det är viktigt att dokumentera varför man valt att inte genomföra en mätning, ex. på grund av att mängden är försumbar, exponeringstiden kort eller hanteringen är ordnad så att halten i luften är försumbar. Dokumentationen som är a och o i kemikaliehanteringen kan med fördel ske i riskbedömningen.

Följande ämnen skall alltid mätas om exponering via inandning kan förekomma, undantag om det är ett arbete som utförs kortare tid än två månader per år.

  1. Bly och oorganiska blyföreningar.
  2. Etylenoxid.
  3. Kadmium och oorganiska kadmiumföreningar.
  4. Styren, vinyltoluen eller andra reaktiva monomerer vid esterplastframställning.

Fem ämnen får hygieniska gränsvärden

Krav på tillstånd tas bort för fem ämnen i bilaga 1, grupp B. Dessa ämnen får hygieniska gränsvärden och kommer att omfattas av skyldigheten att göra en exponeringsbedömning för att visa att exponeringen är godtagbar.

De särskilda reglerna för cancerframkallande, mutagena och reproduktionsstörande kemiska produkter gäller som tidigare även för dessa ämnen.

  • 1,2-Dibrometan (etyldibromid)
  • Hydrazin
  • 4,4´-Metylendianilin (4,4´-diaminodifenylmetan)
  • Etylenglykolmonometyleter (2-Metoxietanol)
  • Etylenglykolmonomeyleteracetat (2-Metoxietylacetat)

Mögelsporer

Föreskrifterna även gäller mögelsporer och kemiska ämnen som frisätts från mikroorganismer och som kan medföra allergier eller toxiska effekter. Det förtydligas i 3 §. Dessa har tidigare omfattats av föreskrifterna om mikrobiologiska arbetsmiljörisker, men omfattas inte av de nya föreskrifterna om smittrisker.

Förtydligande allergiframkallande ämnen

Utbildningskravet för allergiframkallande ämnen förtydligas. När man i en riskbedömning bedömt risken för exponering som försumbar, även utan skyddsåtgärder, behöver inte en utbildning genomföras. Riskbedömningen måste då på ett tydligt sätt visa att riskerna är försumbara. Vår rekommendation är att dokumentera detaljerat om ni vill åberopa detta undantag.

Categories:

Tags:

Comments are closed